Databáza urbanoným na Slovensku

Peter Ďurčo

Urbanonymá patria medzi toponymá, teda zemepisné vlastné mená a týkajú sa tzv. mestskej onýmie. Ide o označenie špecifických objektov, ako sú ulice, parky, námestia a pod. Úvod do studia toponomastiky (Šmilauer 1960, 1976) ani Základná sústava a terminológia slovanskej onomastiky (Svoboda, Šmilauer a i. 1973) termín urbanonymum neuvádzajú. Napr. Šmilauer zaraďuje mená ulíc, námestí, mostov, móla, názvy stavieb v osadách (brány, veže, kaštiele, domy atď., vrátane miestností v týchto stavbách) k sídelným názvom (ojkonymám). Podľa M. Majtána sa v základnej sústave a terminológii slovanskej onomastiky názvy námestí, ulíc, nábreží, mostov v osadách a pod., zaraďujú k hodonymám, začleneným medzi názvy nesídelných objektov (anojkonymá) (Majtán 1988, 7). M. Majtán navrhuje používať termíny urbanonym, urbanonymia na označenie tzv. mestskej toponymie, teda na označenie názvov častí sídel mestského typu, ako sú názvy mestských obvodov, urbanistických obvodov, sídlisk, názvy ulíc, námestí a iných verejných priestranstiev, názvy jednotlivých budov a stavieb. Ďalej navrhuje členiť urbanonymá na agoronymá (názvy námestí), hodonymá (názvy ulíc, uličiek, tried, priechodov, nábreží), názvy jednotlivých budov a tzv. choronymá (názvy častí územia miest, obvodov, štvrtí, parkov, cintorínov). Za vhodné a odôvodnené považuje aj rozlišovanie názvov ulíc (hodonymá) a názvov ciest pozemnej, vodnej a vzdušnej dopravy (dromonymá) (prov. Majtán 1988, 8).

Vznik urbanoným súvisí bezprostredne so vznikom miest. Ako názvy boli využívané apelatíva motivované polohou, smerom, účelom, objektom, skupinou obyvateľov a pod. (porov. Majtán 1996, 56). Vývoj zmien názvov ulíc sa hodnotil ako odraz historicko-spoločenského a politického vývinu spoločnosti. Prvým prelomovým obdobím na Slovensku bol koniec prvej svetovej vojny a rozpad Rakúsko-Uhorska (porov. Ripka 1996), najčerstvejším medzníkom bol rok 1989 (porov. Dvonč 1991, Majtán 1991). Na zmenu názvov ulíc majú najväčší vplyv spoločensko-politické zmeny (porov. Odaloš 1991, 1993, 1994, Očenáš 1996, Krško 1996, Blicha 1996). Z toho dôvodu sa najčastejšie menia názvy ulíc dedikačného typu (na základe sémantickej motivácie členenia urbanoným podľa E. Krošlákovej, 1988) ako dôsledok politizácie výberu mien (porov. Müller 1994, 180).

V súčasnosti je problematika urbanoným presne regulovaná. Podrobnosti v označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb ustanovuje Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 612/2002 Z. z. K základným ustanoveniam patrí to, že v obci, v ktorej je viac ulíc alebo iných verejných priestranstiev, má každá ulica názov. V obci, ktorá sa člení na časti, nemôžu byť v rôznych častiach obce ulice s rovnakým názvom.

Názvy ulíc sa na Slovensku tradične skúmali vždy len na obmedzenom súbore istej teritoriálnej alebo historickej vzorky. Na základe údajov Centrálnej evidencie pobytu obyvateľov máme k dispozícii kompletný zoznam názvov ulíc prakticky za obdobie druhej polovice 20. storočia. V databáze je možné zisťovať teritoriálny výskyt každého názvu ulice podľa územného celku, kde sa nachádza. Takisto je možné vyhľadávať výskyt ulíc v konkrétnej lokalite, resp. v územnom celku.

Okrem možnosti výberu všetkých ulíc v jednej lokalite, výberu výskytu konkrétnej ulice vo všetkých lokalitách, môžeme skúmať variantné zápisy konkrétneho urbanonyma, zisťovať frekvenčné údaje o výskyte jednotlivých urbanoným a skúmať motivačné typy urbanoným. Môžeme skúmať celé motivačné hniezdo pomenovaní so spoločným základom, ktoré môžeme ďalej analyzovať z onomastického hľadiska a tiež z hľadiska ich frekvenčného a teritoriálneho výskytu.

Databáza názvov ulíc a ostatných názvov verejných priestranstiev dáva možnosť preveriť a konfrontovať platnosť doterajších zistení, poskytuje celkový detailný pohľad na názvy tohto typu na Slovensku a je vhodnou referenčnou základňou pre ďalší výskum urbanonymie na Slovensku. Jej elektronická podoba odstraňuje doterajšiu prácnosť pri zhromažďovaní a overovaní súborov dát. Zároveň je ďalším elektronickým podkorpusom propriálnej lexiky (viď. Priezviská, Obce na stránke lingvistických zdrojov JÚĽŠ SAV).

Literatúra

 1. Blicha, Michal: Názvy ulíc podľa osobností. In: Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti. Materiály z onomastického kolokvia, Banská Bystrica 3. – 5. septembra 1996. Red. Pavol Odaloš – Milan Majtán. Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela – Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Banská Bystrica – Bratislava, 1996, s. 98-105.
 2. David J.: Vývoj uličního názvosloví města Havlíčkův Brod (1. část). - Sborník Havlíčkobrodské společnosti pro povznesení regionálně historického povědomí, 2002, č. 2, str. 11–17. http://home.tiscali.cz:8080/hb.history/s2_david_ulice.htm
 3. Dvonč, Ladislav: K problematike ustaľovania názvov ulíc v Bratislave. In: Onomastika a škola. Zv. 2. Urbanonymia. Zborník prednášok z 2. celoštátneho onomastického seminára Modra-Piesok 8.-10. októbra 1986. Red. Pavol Žigo. Bratislava, Univerzita Komenského 1988, s. 102-108.
 4. Dvonč, Ladislav: O zmenách názvov ulíc a námestí. Zápisník slovenského jazykovedca, 10, 1991, č. 1-2, s. 7-8.
 5. Ďurčo, Peter: Počítačové spracovanie vlastných mien na Slovensku. In: Slavomír Ondrejovič (ed.), Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy. (Sociolinguistica Slovaca, Vol. 3), Bratislava, Veda 1997, s. 312 – 325.
 6. Ďurčo, Peter: Databáza názvov ulíc na Slovensku. In: Vlastné meno v komunikácii. 15. slovenská onomastická konferencia, Bratislava 6.-7. septembra 2002. Red. Pavol Žigo, Milan Majtán. – Bratislava : Veda, 2003, s. 199 – 209. ISBN 80-224-0791-7
 7. Ďurčo, Peter: Urbanonymá na Slovensku. In: Studia academica Slovaca 32 : Prednášky XXXIX. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Zost. Jozef Mlacek. - Bratislava : Stimul, 2003, s. 156-168. ISBN 80-88982-14-6
 8. Krošláková, Ema: Sémantická motivácia názvov ulíc. In: Onomastika a škola. Zv. 2. Urbanonymia. Zborník prednášok z 2. celoštátneho onomastického seminára Modra-Piesok 8.-10. októbra 1986. Red. Pavol Žigo. Bratislava, Univerzita Komenského 1988, s. 56-62.
 9. Krško, Jaromír: Urbanonymá na sklonku druhého tisícročia. In: Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti. Materiály z onomastického kolokvia, Banská Bystrica 3. – 5. septembra 1996. Red. Pavol Odaloš – Milan Majtán. Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela – Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Banská Bystrica – Bratislava, 1996, s. 115-123.
 10. Majtán, Milan: Onymia a urbanonymia. In: Urbanonymia. Zborník prednášok z 2. celoštátneho onomastického seminára Modra – Piesok 8. – 10. októbra 1986. Red. Pavol Žigo. Univerzita Komenského, Bratislava 1988, s. 6-9.
 11. Majtán, Milan: Súčasný pohyb v toponymii. Zápisník slovenského jazykovedca, 10, 1991, č. 1-2, s. 6-9.
 12. Majtán, Milan: Vývin urbanonymie pred obdobím národného obrodenia. In: Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti. Materiály z onomastického kolokvia, Banská Bystrica 3. – 5. septembra 1996. Red. Pavol Odaloš – Milan Majtán. Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela – Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Banská Bystrica – Bratislava, 1996, s. 56-61.
 13. Müller, Klaus: Jména ulic ve spirále dějinných zvratů. In: Mezinárodní konference o městě. Brno – město uprostřed Evropy 2. – 4. prosince 1993. Referáty a diskusní příspěvky, Brno, Magistrát města Brna 1994, s. 180-183.
 14. Očenáš, Ivan: Zmeny v názvoch ulíc a námestí vo vybraných slovenských mestách. In: Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti. Materiály z onomastického kolokvia, Banská Bystrica 3. – 5. septembra 1996. Red. Pavol Odaloš – Milan Majtán. Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela – Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Banská Bystrica – Bratislava, 1996, s. 109-114.
 15. Odaloš, Pavol: Toponymia okresu Banská Bystrica po 17. 11. 1989. Kultúra slova, 25, 1991, č. 11, s. 337-346.
 16. Odaloš, Pavol: Vývinové tendencie názvov ulíc a námestí miest a obcí na Slovensku. Slovenská reč, 58, 1993, s. 332-338.
 17. Odaloš, Pavol: Ulice a námestia Banskej Bystrice v kontexte histórie a súčasnosti. In: Mezinárodní konference o městě. Brno – město uprostřed Evropy 2. – 4. prosince 1993. Referáty a diskusní příspěvky, Brno, Magistrát města Brna 1994, s. 184-187.
 18. Odaloš, Pavol: Urbanonymá v procese spoločenských zmien 90. rokov v európskych postsocialistických krajinách. . In: Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti. Materiály z onomastického kolokvia, Banská Bystrica 3. – 5. septembra 1996. Red. Pavol Odaloš – Milan Majtán. Pedagogická fakulta Univerzity mateja Bela – Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Banská Bystrica – Bratislava, 1996, s. 80-87.
 19. Ripka, Ivor: Aktivity štátnych orgánov pri premenúvaní bratislavských ulíc a námestí r. 1919-1921. In: Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti. Materiály z onomastického kolokvia, Banská Bystrica 3. – 5. septembra 1996. Red. Pavol Odaloš – Milan Majtán. Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela – Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Banská Bystrica – Bratislava, 1996, s. 88-97.
 20. Svoboda, Jan - Šmilauer, Vladimír: Základní soustava a terminologie slovanské onomastiky. Zpravodaj Místopisné komise, roč. XIV, 1973, č. 1, s. 10.
 21. Šmilauer, Vladimír: Úvod do studia onomastiky. Praha 1960.
 22. Šmilauer, Vladimír: Třídění vlastních jmen. (Teze). In: V. zasadanie Medzinárodnej komisie pre slovanskú onomastiku a V. slovenská onomastická konferencia, Prešov 3. – 7. mája 1972. Zborník materiálov. Red. M. Blicha a M. Majtán. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1976, s. 109-111.